Intryga

52 teksty – auto­rem jest In­try­ga.

Po­bawi­my się w "zro­zumieć świat" 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 lutego 2011, 15:19

Mil­cze­nie jest neutralne
Cza­sami cisza za­powiada nagłą eufo­rie ,szczęście, radość
Al­bo przyk­rość ból upo­korze­nie złość smutek 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 stycznia 2011, 22:41

Dla nich jes­teś ze­rem
a dla mnie jes­teś kimś
kto pot­ra­fi zrozumieć
po­cie­szyć
przy­tulić i po­wie­dzieć
że jut­ro wszys­tko będzie dobrze 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 stycznia 2011, 21:59

fa­natyzm to cho­roba
a pas­ja to obsesja 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 stycznia 2011, 15:20

ludzie nie odróżniają pew­nych rzeczy
kpią z te­go co poważne
kłamią fa­tal­nie aż do sa­mego końca
niekiedy wierzą w to co jest niep­rawda . 
mają zda­nia na te­maty, które nie do końca pot­ra­fią zrozumieć
bądź udają ze mają w tym duże doświadczenie 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 stycznia 2011, 16:19

aCh kocham cię
kocham cię mo­ja młodości
Uczysz mnie la­tać
i za to ci dziękuje 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 grudnia 2010, 20:42

Two­ja słabość moim zwycięstwem 

myśl
zebrała 20 fiszek • 14 grudnia 2010, 20:14

Gniew uka­zuje się naj­częściej najsłabszym 

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 grudnia 2010, 22:15

współczes­nych cza­sach dziew­czy­ny stoją na bal­ko­nach lecz nie śpiewa im ro­meo ale ra­puje ja­kiś chłopak bądź ro­bi tu­lipa­ny z bu­telek .... Ahh gdy­bym mog­la cofnąć się w czasie 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 grudnia 2010, 18:38

Jed­no pros­te słowo pot­ra­fi upo­korzyć człowieka na ca­le życie 

myśl
zebrała 21 fiszek • 11 grudnia 2010, 19:30

Intryga

Pamiętaj że nie wszystko ma happy and

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Intryga

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność